ศาสนสถาน/วัตถุ

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

ศาสนสถาน/ศาสนวัตถุภายในวัดศรีสุพรรณ

หลังจากที่หลายภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์ป้องกัน และหยุดการเผาป่าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "แม่แจ่มโมเดลพลัส" เมื่อกลางปีที่ผ่านมาด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มพื้นที่ป่าที่จะนำไปสู่การหยุด "หมอกควัน" จากไฟไหม้ป่าได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อจะลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและพืชเชิงเดี่ยว โดยหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน