วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

เป็นพระพุทธรูป ฝีมือช่างหลวง อัญเชิญมาประดิษฐานพร้อมสร้างศรีสุพรรณอารามในปี พ.ศ.2043  โดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายและ พระนางสิริยสวดี พระราชมารดา ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถเงิน มีตำนานเล่าขานสืบมาว่า พระประธานในอุโบสถเงินแห่งนี้ ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ลงสรงน้ำในพระข้างอุโบสถอยู่เป็นประจำ และประทานความสำเร็จและความสมปรารถนาสำหรับผู้มาอธิษฐานจิตกราบไหว้อยู่เนืองนิตย์ ท่านจึงได้สถิตในใจและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านศรีสุพรรณและประชาชนทั่วไปตลอดมา

ตามหลักศิลาจารึกหินทรายแดง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2043 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงนำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ มาประดิษฐานที่วัด ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะวัด โดยการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ.2403