ข่าวสาร : ป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เà¸�ิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

ป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒

ป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒

วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

*********************

วัน จันทร์ ที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่

เวลา

พระธรรมเทศนา

สืบชาตา

องค์เทศน์

เจ้าภาพ

เจ้าภาพกัณฑ์ละ

๑๗.๐๐ น.

มาลัยเก๊า

รวมปีเกิด

พระครูสังฆรักษ์ทักษิณ  กิตฺติเมธี วัดศรีสุพรรณ

 

๓,๕๐๐

๑๗.๓๐ น.

มาลัยปล๋าย

รวมปีเกิด

พระวิทยา วชิรเมธี  วัดหมื่นสาร

 

๓,๕๐๐

๑๘.๐๐ น.

คาถาพัน

รวมปีเกิด

พระพันธกร  อธิปญฺโญ  วัดหมื่นสาร

จุมสืบฮีตสานฮอย วัดศรีสุพรรณ

๓,๕๐๐

๑๘.๓๐ น.

อานิสงส์เวสสันดร

รวมปีเกิด

พระครูสังฆรักษ์มนตรี ปญฺญาสิริ  วัดนันทาราม

 

๓,๕๐๐

วัน อังคาร ที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่

เวลา

กัณฑ์

สืบชาตาผู้เกิดปี

องค์เทศน์

เจ้าภาพ

เจ้าภาพกัณฑ์ละ

๐๘.๐๐ น.

ทศพร

ชวด หนู

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ  วัดศรีสุพรรณ

 

๓,๕๐๐

๐๙.๐๐ น.

หิมพานต์

ฉลู วัว

พระมหาสมศักดิ์  ภทฺทรธมฺโม  วัดศรีสุพรรณ

 

๓,๕๐๐

๑๐.๐๐ น.

ทานกัณฑ์

ขาล เสือ

พระครูสมุห์ประจบ จิรวฑฺฒโน  วัดหมื่นตูม

 

๓,๕๐๐

๑๑.๐๐ น.

วนประเวศน์

เถาะ กระต่าย

พระพิพัฒน์  ปิยวณฺโณ   วัดศรีสุพรรณ

 

๓,๕๐๐

๑๒.๐๐ น.

ชูชก

มะโรง งูใหญ่

พระมหาสกุล  มหาวีโร   วัดผ้าขาว

อาจารย์สุรีย์ จริยานุรัตน์ พร้อมครอบครัว

๓,๕๐๐

๑๓.๐๐ น.

จุลพน

มะเส็ง งูเล็ก

พระครูวิจิตรสังฆการ (พนาวิน)  วัดโลกโมฬี

 

๓,๕๐๐

๑๔.๐๐ น.

มหาพน

มะเมีย ม้า

พระครูปลัดประสิทธิ์ รตนเมธี  วัดศรีปิงเมือง

 

๓,๕๐๐

๑๕.๐๐ น.

กุมารบรรณ

มะแม แพะ

พระวัชรพล ฐิติญาโณ  วัดแสนเมืองมาหลวง

 

๓,๕๐๐

๑๖.๐๐ น.

มัทรี

วอก ลิง

พระไกรสร กิตฺติเวที  วัดท่าไคร้

 

๓,๕๐๐

๑๐

๑๗.๐๐ น.

สักกบัน

ระกา ไก่

พระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงฺคลญาโณ วัดเทพประสิทธิ์

 

๓,๕๐๐

๑๑

๑๘.๐๐ น.

มหาราช

จอ หมา

พระใบฎีการัตน์ติพงศ์ มหาคมฺภีรวงฺโส วัดบ้านมอญ

นางมุกดา  สูนยะ พร้อมครอบครัว

๓,๕๐๐

๑๒

๑๙.๐๐ น.

สักกติ

กุน หมู

พระสุทธิชาติ อาจิณฺณธมฺโม  วัดชัยศรีภูมิ์

พ่อบุญทอง พุทธิศรี  ร.ต.ต.บุญมี ฟองตัน

๓,๕๐๐

๑๓

๒๐.๐๐ น.

นครกัณฑ์

รวมเสวยสุขรุ่งเรือง

พระครูอดุลสีลกิตติ์  วัดธาตุคำ

คุณแม่จิรธร  พุทธิศรี พร้อมครอบครัว

๓,๕๐๐

ติดต่อประสานงาน รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ที่ พระครูสังฆรักษ์ทักษิณ กิตฺติเมธี  โทรศัพท์ ๐๙๖-๕๙๕-๓๙๙๗