ข่าวสาร : เศรษà¸�à¸�ิจà¹�ละสังคม

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

อำเภอแม่แจ่มมีประชากร 47,572 คน (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทำไร่ 41.77 % รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้างทั่วไป 10.13 % เกษตรกรรม-ทำนา และรับราชการ ตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตร โดยมีตำบลปาง