ข่าวสาร : ขอเชิà¸�เที่ยวงานงานบ.ว.ร.ฮอมปอยผà¸�่าล้านนา ครั้งที่ ๑

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

ขอเชิญเที่ยวงานงานบ.ว.ร.ฮอมปอยผญ่าล้านนา ครั้งที่ ๑

บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย

หล่อหลอมหัวใจของ ๓ สถาบัน เชื่อมสายสัมพันธ์ชุมชน สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา
บูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา พัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนสู่สากล

ขอเชิญเที่ยวงานงานบ.ว.ร.ฮอมปอยผญ่าล้านนา ครั้งที่ ๑

ณ วัดศรีโคมคำ พระธาตุจอมใจเมือง อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
บ้านดงป่าสัก พื้นที่ติดต่ออำเภอเชียงแสน แม่สาย แม่จัน จังหวัดเชียงราย

กำหนดการงานบ.ว.ร.ฮอมปอยผญ่าล้านนา ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒

      - เวลา ๑๕.๐๐ น. เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญวิถีชุมชนตามรอยครูบาเจ้าบุญช่วย ญาณสํวโร

      - เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงาน บ.ว.ร.ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๑

      - เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม SRIKHOM KHAM UNPLUGED

      - เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมละครพื้นเมืองเจ้าหงส์หินจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่/และมหรสพงานวัด

วันเสาร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

      - เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๙๙ รูป อุทิศกุศลแด่บุรพกษัตริย์เมืองโยนกนาคพันธุ์

      - เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศนาคปรกเนื้อเหล็กน้ำพี้ ครูช่างอุทยานภูมิปัญญาล้านนา เมืองโยนกนาคพันธุ์

      - เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำบุญรับอนิสงส์ฟังเทศน์มหาชาติล้านนากัณฑ์ “มัทรี”

      - เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม SRIKHOM KHAM UNPLUGED

      - เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมหรสพงานวัด

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

      - เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีทำบุญถวายทานพระเชียงแสนสิงห์ ๑ ทรงเครื่องประจำอุทยานภูมิปัญญาล้านนา เมืองโยนกนาคพันธุ์ พระสงฆ์เถระจำนวน ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับไทยทาน

      - เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมเวทีเสวนา “แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

      - เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม “SRIKHOM KHAM UNPLUGED”

      - เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีวงนาคทัณต์

 

หมายเหตุ : ตลอดงานร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้กิ๋นอ้อผญ๋า, สืบชาตาต่ออายุ เสริมบารมี, คลินิกมวยไทยโดยทีมงาน ครูเบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย, ปล่อยปลาการกุศล, สักการะองค์พระพิฆเนศนาคปรก, ข่วงกาดหมั้วคัวเมือง, การสาธิต DIY ภูมิปัญญา และฐานเรียนรู้เสวนาธรรม เสริมบารมีกับปู่ฤาษีตาไฟ เขาพนมรุ้งตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน

http://www.watsrisuphan.com/images/news/45843541.jpg