ข่าวสาร : งานสัมมนาเชิงปà¸�ิบัติà¸�ารà¸�ารà¸�ึà¸�อบรมà¹�ละพัฒนาเชิงลึà¸�5ด้าน วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก5ด้าน วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก5ด้าน วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง D204 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(พื้นที่ภาคเหนือ) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่